Algemene Voorwaarden Julie & Juliette

Deze website is eigendom van Freya Roosens.

Adres: Kievitlaan 33B – 9000 Gent (België)

E-mailadres: info@julie-en-juliette.be

Tel.: +32 497 84 65 70


Ondernemingsnummer:

RPR Gent
BTW-nummer:  BE 0553.908.701
KBC Bank  - IBAN: BE45 7360 0793 7189 - BIC/ SWIFT: KREDBEBB

 

Voorafgaande bepalingen

 

 • De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op alle leveringen en op ieder product aangeboden op de website van Julie & Juliette. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden.
 • Julie & Juliette wordt hierna ook “de verkoper” genoemd. De persoon die een bestelling plaatst, wordt hierna ook “de koper” genoemd.
 • Alle communicatie tussen koper en verkoper dient in het Nederlands en/of Frans te gebeuren. De verkoper houdt zich het recht voor bestellingen geplaatst in een andere taal als onbestaande te beschouwen en/of deze te weigeren.
 • Op de Algemene Voorwaarden van Julie & Juliette is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Indien de koper van dit recht gebruik wenst te maken,  moet hij dit meedelen aan de verkoper binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Aankoop en Betaling

 

 • Louter door het plaatsen van een bestelling bij Julie & Juliette, bevestigt de koper de verkoopvoorwaarden zoals op deze pagina vermeld, te aanvaarden.
 • De overeenkomst tussen Julie & Juliette en de koper komt tot stand op het moment dat de koper een bevestigingsmail ontvangt van Julie & Juliette. Het ontbreken van een (elektronische) handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod tot kopen door de koper en de aanvaarding daarvan door de verkoper.
 • Julie & Juliette behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of alvorens deze te aanvaarden aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders (meer dan € 375), bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Julie & Juliette bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, werd uw bestelling nog niet aanvaard door Julie & Juliette.
 • Betaling van producten besteld bij Julie & Juliette geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of via de andere door Julie & Juliette voorgestelde betaalmiddelen zoals betaling via VISA, MasterCard of PayPal.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet-tijdige betaling is Julie & Juliette bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website (Nederlands en Frans).

 

 

Levering en Levertijden

 

 • De door Julie & Juliette opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn niet bindend.
 • Indien de website vermeldt dat het product voorradig is, is de uiterste leveringstermijn 10 dagen na ontvangst van de bestelling, behoudens in geval van betaling via overschrijving, waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 10 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Indien de website vermeldt dat een product niet voorradig is, laat Julie & Juliette de koper zo snel mogelijk per mail weten wat de geschatte levertermijn is.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. In voorkomend geval zal hiervan melding worden gemaakt in de bevestigingsmail betreffende de bestelling, die door de verkoper naar de koper wordt gestuurd. De koper kan steeds voorafgaandelijk het plaatsen van zijn bestelling bij de verkoper navragen of er al dan niet afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, en zo ja, welke.
 • Julie & Juliette levert in volgende landen: België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg.
 • Levering geschiedt uitsluitend via Bpost tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van Bpost kan u vinden via www.bpost.be.
 • De leverings- of verzendkosten worden de koper tijdens de bestelprocedure op de website meegedeeld voor het bevestigen van uw bestelling. Als de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendkosten meegegeven.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

 

Productinformatie

 

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Julie & Juliette is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Julie & Juliette doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Desalniettemin kan het gebeuren dat er een besteld artikel toch niet meer kan worden geleverd. Dit kan gebeuren door onopzettelijke foutieve stockgegevens, onverwachte populariteit van bepaalde producten waardoor deze zeer snel verkopen, of  producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Julie & Juliette de koper zo snel mogelijk verwittigen en deze een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Julie & Juliette voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Julie & Juliette op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Julie & Juliette is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

 

 • Voor alle producten gekocht bij Julie & Juliette heeft de consument, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
  Deze termijn gaat in op het moment van inontvangstname door de koper of namens de koper. Tijdens de bedenktijd dient de koper zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wanneer de koper gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient hij dit binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk via info@julie-en-juliette.be kenbaar te maken. De consument kan tevens gebruik maken van het modelformulier voor herroeping opgenomen in bijlage 2 van het Wetboek Economisch Recht. (Herroepingsformulier) Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website.
 • De koper dient de goederen onbeschadigd en ongebruikt (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum van het retourpakket geldt als bewijs van al dan niet tijdige terugzending. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in onberispelijke staat te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer waarop de koper de terugbetaling wenst te ontvangen. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper.
 • Julie & Juliette betaalt het complete aankoopbedrag exclusief oorspronkelijke verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen terug op het meegedeelde rekeningnummer.
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag niet, of niet volledig, terugbetaald. Ingeval geen enkele terugbetaling aan de koper gedaan wordt, blijft het product blijft eigendom van de koper. Op verzoek van de koper kan het product dan opnieuw naar de koper worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten. Ingeval van terugbetaling, zelfs indien slechts gedeeltelijk, van de aankoopprijs, wordt de verkoper terug eigenaar van het product.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

          - Wanneer een product speciaal voor de koper gemaakt of aangepast werd, heeft de koper logischerwijs geen recht
          op het verzakingsrecht van veertien werkdagen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kledij (hoodie en/of broek) die met opdruk van de dansschool werden besteld en aangekocht, worden niet teruggenomen. Dit omdat zij op maat en expliciete vraag van de klant persoonlijk werden aangekocht en bedrukt.
          - Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen en voor cd’s, dvd’s, software, cd-roms, collants of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend. Ook

 • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd, vervalt het recht op terugbetaling van uw aankoop.
 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Julie & Juliette
  Kievitlaan 33B – 9000 Gent ( België)

 

Gebreken

 

 • De koper is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde goederen conform zijn, zoals:

        - Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 14 kalenderdagen na
          levering aan Julie & Juliette te melden.
        - Een niet-zichtbaar gebrek dient de koper binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na
          levering schriftelijk per e-mail te melden aan Julie & Juliette.

 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet geheel blijken te voldoen aan de beschrijving van het product op de website blijven ten laste van de koper, behoudens indien hierover voorafgaandelijk met de verkoper overlegd is en deze laatste zijn akkoord tot terugzending met ten laste neming van de retourkosten heeft gegeven.
 • Onverminderd het voorgaande vallen alle door de verkoper geleverde goederen onder de wettelijke garanties inzake conformiteit, voor zover de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed.

  - Werden de juiste goederen en indien van toepassing, de juiste maat, geleverd?
  - Voldoen de geleverde goederen aan het gewenste gebruik en de kwaliteit die de koper gezien de aard van het goed redelijkerwijs mag verwachten en rekening houdend met de vermelde eigenschappen op de website en eventuele aanvullende informatie verschaft door de verkoper?

 

Overmacht

 

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Julie & Juliette geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Julie & Juliette niet in staat is haar verbintenissen na te komen.
 • Julie & Juliette heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, pas intreedt nadat Julie & Juliette haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Julie & Juliette opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Julie & Juliette niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een recht op schadevergoeding ontstaat.

 

Prijzen

 

 • De prijsopgave slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto(‘s) is/zijn decoratief bedoeld en kan/kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 • Indien de prijsweergave niet correct blijkt te zijn ten gevolge van een technische fout of probleem, is er tussen de partijen geen overeenkomst tot stand gekomen. De klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Voor het afrekenen worden de koper de prijzen van de goederen in de winkelmand nogmaals meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De verzendkosten worden apart vermeld.
 • Kortingen voor leden van dans-, yoga- en pilatesstudio's zijn niet cumuleerbaar met andere promoties. (Consulteer de pagina 'Samenwerking' om te kijken of uw dans-, yoga- of pilatesstudio een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met Julie & Juliette). Per bestelling kan maar één keer een korting worden toegekend en dit op het totale eindbedrag (exclusief verzendingskosten).

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Julie & Juliette of rechthoudende derden.

 

Privacybeleid

 

 • Alle privégegevens door de koper meegedeeld, worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en het toezenden van nieuwsbrieven/promoties/nieuwe aanbiedingen, doch zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Vragen en klachten

 

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 kalenderdagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de omruiling van de goederen. In elk geval beperkt de aansprakelijkheid van de verkoper zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Julie & Juliette behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen, behoudens anderszins vermeld op site ingeval van bijzondere omstandigheden.

 

Geschillen

 

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Julie & Juliette, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Gent, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • Julie & Juliette levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Julie & Juliette de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • Julie & Juliette kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, wordt u verzocht de beheerder van de site te contacteren.
 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Julie & Juliette geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Julie & Juliette kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 • Julie & Juliette verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de websites waarnaar zij verwijst en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 

Opgemaakt te Gent, december 2019